maintenance

 เนื่องด้วยทางบริษัทได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ให้บริการฟรี โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
 ดังนั้นในปีนี้ ทางบริษัท จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยให้ลูกค้าต่อสัญญา M/A โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปีในการต่อสัญญา ซึ่งคิดจาก 20% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าซื้อไป ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ต่อสัญญา M/A นั้น ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะขอคิดค่าบริการเป็นรายครั้งไป ขอให้ลูกค้าเห็นใจทางบริษัทด้วยค่ะ

หมดอายุ,ไม่ซื้อ
ชำระ รายครั้ง

 1. ติดตั้งนอกสถานที่ (เฉพาะ กทม.)
  ไม่มี
 2. บริการ Support ทางโทรศัพท์ และไลน์
 3. บริการรีโมท Teamviewer ช่วยเหลือ
 4. ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง (ผ่านเน็ต)
  500 บาท/ครั้ง
 5. ย้ายฐานข้อมูล Data Base (ผ่านเน็ต)
  2,000 บาท/ครั้ง
 6. ย้ายฐานข้อมูล Data Base (เฉพาะ กทม.)
  4,000 บาท/ครั้ง
 7. Import-Export Database (ผ่านเน็ต)
  2,000 บาท/ครั้ง
 8. บริการแต่ง Report ใหม่
  เริ่มที่ 1,000 บาท/ฟอร์ม
 9. บริการติดตั้ง DRIVER
  500 บาท/อุปกรณ์
 10. อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ บริษัท
  1,000 บาท/ครั้ง
 11. อบรมการใช้งานโปรแกรม (ผ่านเน็ต)
  400 บาท/ครั้ง
 12. ค่าบริการวางระบบเครื่อง NAS (เฉพาะ กทม.)
  5,000 บาท/ครั้ง
top sale

M/A รายปี
ชำระ รายปี

 1. ติดตั้งนอกสถานที่ (เฉพาะ กทม.)
  ไม่มี
 2. บริการ Support ทางโทรศัพท์ และไลน์
 3. บริการรีโมท Teamviewer ช่วยเหลือ
 4. ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
 5. ย้ายฐานข้อมูล Data Base (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 6. ย้ายฐานข้อมูล Data Base (เฉพาะ กทม.)
  ไม่มี
 7. Import-Export Database (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 8. บริการแต่ง Report ใหม่
  ไม่เกิน 4 แบบฟอร์ม/ปี
 9. บริการติดตั้ง DRIVER
  ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
 10. อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ บริษัท
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 11. อบรมการใช้งานโปรแกรม (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 12. ค่าบริการวางระบบเครื่อง NAS (เฉพาะ กทม.)
  ไม่มี

ลูกค้าใหม่
ฟรี 1 ปีแรก

 1. ติดตั้งนอกสถานที่ (เฉพาะ กทม.)
  ฟรี 1ครั้ง (4ชั่วโมง)
 2. บริการ Support ทางโทรศัพท์ และไลน์
 3. บริการรีโมท Teamviewer ช่วยเหลือ
 4. ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
 5. ย้ายฐานข้อมูล Data Base (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 6. ย้ายฐานข้อมูล Data Base (เฉพาะ กทม.)
  ไม่มี
 7. Import-Export Database (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 8. บริการแต่ง Report ใหม่
  ไม่เกิน 4 แบบฟอร์ม/ปี
 9. บริการติดตั้ง DRIVER
  ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
 10. อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ บริษัท
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 11. อบรมการใช้งานโปรแกรม (ผ่านเน็ต)
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 12. ค่าบริการวางระบบเครื่อง NAS (เฉพาะ กทม.)
  ฟรี 1ครั้ง (กรณีซื้อกับบริษัท)

ลูกค้าเก่า  ที่ทางบริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าซื้อ M/A รายปี หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไปก่อน พ.ศ. 2561 ( คือ ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไปตั้งแต่  1 มกราคม 2545  ถึง  31 ธันวาคม 2560 ) ถ้าลูกค้าไม่ต้องการซื้อเป็น M/A รายปี ก็สามารถซื้อการบริการเป็นรายครั้งได้ค่ะ

ส่วนลูกค้าเก่าที่ซื้อโปรแกรมไป ตั้งแต่  วันที่  1 มกราคม 2561 จนถึง  30  มิถุนายน  2562 ทางบริษัทฯ ยังรับประกันการบริการ  ในเงื่อนไขการบริการเดียวกันกับ เงื่อนไขการบริการ ของลูกค้าใหม่

ลูกค้าใหม่ หมายถึง  ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไปตั้งแต่ วันที่  1 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป  จะรับประกัน 1 ปี   ในเงื่อนไขการบริการ สำหรับลูกค้าใหม่ หลังจากครบ 1 ปี ทางบริษัทฯ จะมีคิดค่าบริการ รายครั้ง หรือ ซื้อเป็น M/A รายปี แล้วแต่ทางลูกค้าเห็นเหมาะสม

กรณี ลูกค้าใหม่  MAINTENANCE ฟรี 1 ปี
- กรณีติดตั้งระบบใหม่ในครั้งแรก  บริษัทฯ บริการติดตั้งโปรแกรม / อุปกรณ์ ที่ซื้อกับทางบริษัทฯ  และอบรมการใช้งาน  ให้ ฟรี 1 ครั้ง (4 ชั่วโมง)  ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรสาคร, นนทบุรี, นครปฐม และสมุทรปราการ
- บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 0-2496-0181 ถึง 4 และบริการถาม - ตอบทางอีเมล์ mail@aristosoft.org และทางไลน์ @support_aristo
- บริการช่วยเหลือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมรีโมท Teamviewer
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ย้ายฐานข้อมูล Data Base ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต นำฐานข้อมูลเข้า หรือนำฐานข้อมูลออก Import / Export Database ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการแต่งแบบฟอร์ม Report ฟรี  1 ครั้งแรก ที่ติดตั้งโปรแกรม  จำนวน 4 แบบฟอร์ม ไม่รวมเขียนแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่    (ลูกค้าต้องออกแบบมาในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel / หากเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สั่งพิมพ์มาจากโรงงาน ต้องเอาแบบฟอร์มจริงส่งให้ทางบริษัท 5 ชุด)
- บริการติดตั้ง DRIVER เครื่องพิมพ์ หรือ DRIVER อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ซื้อกับทางบริษัท ซึ่งทางลูกค้าต้องมีไดร์เวอร์เตรียมพร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่ Support ติดตั้งเท่านั้น ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
- สามารถขอรับบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมได้ ฟรี  2 ครั้ง/ปี ที่ บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (พุทธมณฑลสาย 2 / บางแค)    กรณีอบรมนอกสถานที่ (มีค่าปฏิบัติงานรายวัน ค่าเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มเติม)
- บริการติดตั้งโปรแกรมให้ที่เครื่องลูก Client ในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหาย โดยการรีโมทผ่านโปรแกรมรีโมท Teamviewer
- บริการติดตั้งโปรแกรมให้ที่เครื่องแม่ Server หรือการ ย้าย Database (ไม่รวมการกู้ Database) โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม รีโมท Teamviewer
- บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Import Database จะบริการให้ ฟรีครั้งแรก (ครั้งต่อไปในการ Export / Import Database มีค่าบริการ)  และลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ Excel ที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น   (สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ที่ http://www.aristosoft.org/download.html โดยไฟล์การเตรียมข้อมูลจะอยู่ด้านล่างๆของเพจ)

กรณีลูกค้า ซื้อ บริการ MAINTENANCE (M/A) รายปี
-  สามารถขอรับบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมได้ ฟรี  2 ครั้ง/ปี ที่ บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (พุทธมณฑลสาย 2 / บางแค)
- บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 0-2496-0181 ถึง 4 และบริการถาม - ตอบทางอีเมล์ mail@aristosoft.org และทางไลน์ @support_aristo
- บริการช่วยเหลือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมรีโมท Teamviewer
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ย้ายฐานข้อมูล Data Base ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต นำฐานข้อมูลเข้า หรือนำฐานข้อมูลออก Import / Export Database ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการแต่งแบบฟอร์ม Report ไม่เกิน 4 แบบฟอร์ม/ปี
(ลูกค้าต้องออกแบบมาในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel / หากเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สั่งพิมพ์มาจากโรงงาน ต้องเอาแบบฟอร์มจริงส่งให้ทางบริษัท 5 ชุด)
- บริการติดตั้ง DRIVER เครื่องพิมพ์ หรือ DRIVER อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ซื้อกับทางบริษัท ซึ่งทางลูกค้าต้องมีไดร์เวอร์เตรียมพร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่ Support ติดตั้งเท่านั้น ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
 (ราคานี้ไม่รวมบริการหาไดร์ฟเวอร์ให้ / บริการติดตั้ง Driver เท่านั้น ไม่รวมการ Support ปัญหากรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของทางบริษัท)

กรณีลูกค้า ไม่ซื้อ / หมดอายุ บริการ MAINTENANCE (M/A) รายปี
-  ค่าบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมได้ ที่ บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (พุทธมณฑลสาย 2 / บางแค) ครั้งละ 1,000 บาท 
- กรณี ปฏิบัติงานภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าบริการนอกสถานที่ 3,000 บาท (4 ชั่วโมง) ต่อครั้ง/คน (ปริมณฑล ที่ให้บริการ ประกอบด้วย สมุทรสาคร, นนทบุรี, นครปฐม และสมุทรปราการ)
- กรณี ปฏิบัติงานต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าปฏิบัติงาน คำนวณราคาตาม วันและระยะทางในการปฏิบัติงาน (สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย)
- ค่าบริการล่วงเวลา (หลัง 4 ชั่วโมง แรก) คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 300 บาท
- ค่าบริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง ครั้งละ 500 บาท
- ค่าบริการย้ายฐานข้อมูล Data Base ต่อครั้ง  ครั้งละ 4,000 บาท  ( SERVICE ON SITE / ภายในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล)
- ค่าบริการย้ายฐานข้อมูล Data Base ต่อครั้ง  ครั้งละ 2,000 บาท  ( รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต  )
- ค่าบริการนำฐานข้อมูลเข้า หรือนำฐานข้อมูลออก Import / Export Database ต่อครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท  ( รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต  )
- ค่าบริการแต่งแบบฟอร์ม Report ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท / 1 แบบฟอร์ม
 (ลูกค้าต้องออกแบบมาในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel / หากเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สั่งพิมพ์มาจากโรงงาน ต้องเอาแบบฟอร์มจริงส่งให้ทางบริษัท 5 ชุด)
- ค่าบริการติดตั้ง DRIVER เครื่องพิมพ์ หรือ DRIVER อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ซื้อกับทางบริษัท ซึ่งทางลูกค้าต้องมีไดร์เวอร์เตรียมพร้อมให้ทางซัพพอร์ตติดตั้งเท่านั้น ครั้งละ 500 บาท / อุปกรณ์
 (ราคานี้ไม่รวมบริการหาไดร์ฟเวอร์ให้ / บริการติดตั้ง Driver เท่านั้น ไม่รวมการ Support ปัญหากรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของทางบริษัท)
- ค่าบริการวางระบบเครื่อง NAS ครั้งละ 5,000 บาท
 (ในกรณี Set Router / เปลี่ยนหรือย้ายที่วางเครื่อง NAS ไปสถานที่ใหม่ / เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหม่ เป็นต้น )