การเตรียมข้อมูล Excel

การเตรียมข้อมูลสำหรับโปรแกรมต่างๆ ลงใน Excel เพื่อนำเข้าข้อมูล